KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG

VMEC cung cấp nhiều mảng khảo sát hiện trường cho việc xây dựng và phát triển dự án:

–         Khảo sát thủy văn và địa hình.

–         Khảo sát dòng chảy

–         Quan trắc chất lượng môi trường gồm không khí, nước, tiếng ồn và sự chấn động.

–         Điều tra, khảo sát mặt đất bao gồm bản đồ hiện trạng của địa chất và thăm dò địa vật lý.

–         Khảo sát địa chất gồm công tác khoan, lấy mẫu, và thí nghiệm trong phòng với các chỉ tiêu như SPT, CPT, cắt cánh, tính thấm, địa vật lý của hố khoan.

Dich Vu 1 Dich Vu 1 Dich Vu 1