KINH TẾ & XÃ HỘI

VMEC cung cấp các phân tích kinh tế và xã hội nhằm làm rõ tính khả thi về kinh tế cũng như đồng thuận của xã hội trong các dự án. Nhiều ý kiến hướng dẫn thực tiễn tốt nhất đưa ra trong phân tích tài chính và kinh tế được sử dụng trong tất cả dự án. Các phương pháp mang tính hội ý và chú trọng đến thảo luận nhóm giữa nhiều người đã được áp dụng trong việc đánh giá tác động của xã hội và cộng đồng.

–         Các phân tích tài chính và kinh tế.

–         Đánh giá sự tác động của xã hội và tái định cư.

–         Sự phát triển cộng đồng và công bằng hệ phái.

Kinh Te Xa Hoi Kinh Te Xa Hoi Kinh Te Xa Hoi